نقش مفید ماساژ نوزادان در خواب آنها

- اراک درمدت چهار هفته انجام شده است. اندازه‌های توپومتریک و الگوی خواب نوزادان مورد مطالعه این پژوهش علمی در سه گروه ۵۰تایی بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن کنجد ارزیابی شده است. نتایج حاصله‌نشان دادکه میانگین وزن در نوزادان گروه ماساژ با روغن کنجد نسبت به قبل از مطالعه از دو گروه مورد مطالعه ۵۳/۵گرم بیشتر بود. این درحالی است که‌نوزادانی که تنها ماساژ تنها را دراندامهایشان دریافت کرده بودند نسبت به قبل از دوران مطالعه ۴۹/۶۱گرم و نوزدان بدون ماساژ ۲۵/۱گرم افزایش وزن داشتند.
بر اساس یافته‌های این تحقیق نوزادانی که با روغن کنجد ماساژ داده شده بودند میانگین طول مدت خواب شبانه آنان
۱/۴ساعت ، نوزادانی که‌ماساژ تنها داشتند ۱/۲ساعت نسبت به گروه مورد مطالعه بدون ماساژ افزایش داشته است. میانگین خواب نوزدان مورد مطالعه قبل از تحقیق در سه گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن کنجد به ترتیب ۷/۱۹ ،۷/۶۳و ۶/۹۴ساعت بود که این شاخص پس از مطالعه به ۸/۷۷، ۸/۰۷و ۸/۸۵ساعت افزایش یافت.

همچنین میانگین دور ران نوزادان گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن کنجد قبل از مطالعه به
ترتیب
۱۷/۷۳، ۱۹/۲۶و ۱۸/۹۸سانتیمتر بود که‌این شاخص بعداز مطالعه به ترتیب به ۱۹/۹۰
،
۲۱/۱۷و۲۱/۷۵سانتیمتر رسید. میانگین دور بازوی قبل از مطالعه نوزادان در گروه‌های بدون ماساژ، ماساژ تنهاو ماساژ با روغن کنجد نیز به ترتیب ۱۲/۴۸ ،۱۲/۸۲و ۱۲/۶۴سانتیمتربود که این شاخص‌ها پس از تحقیق به ۱۴/۰۵ ،۱۴/۰۸و ۱۴/۵۶رسیده بود.

همچنین میانگین دورسینه نوزادان گروهای بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ باروغن کنجد پیش از پژوهش
۳۷/۵۸ ،۳۸/۷۲و ۳۸/۵۸سانتیمتر بود که در نتایج حاصله پس از چهار هفته به ترتیب به ۳۹/۶۱ ،۴۰/۴۷و۴۱/۳۲سانتیمتر رسید.
ماساژ درمانی و استعمال موضعی روغن‌های گیاهی به عنوان یکی از راههای تایید شده کاهش اضطراب، رشد ونمو، کاهش درد، افزایش هوشیاری، بهبود سیستم ایمنی بدن و افزایش رابطه عمیق عاطفی والدین و شیرخوار شناخته شده‌است. در این تحقیق که توسط "نسرین روزبهانی"و"فرشته نارنجی" مربی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده، ماساژ به عنوان ابزارکم هزینه و عامل بهبود سلامت و رشد کودک معرفی شده و قرار گرفتن آن در سیستم مراقبت دوران بارداری و پس از زایمان توصیه شده‌است.                                            
iranhealersمنبع

/ 0 نظر / 33 بازدید