زمان امام مهدی(عج)

مولای من!

ای یوسف دورافتاده ازکنعان امت اسلام،

ای قلب تپنده قرآن،

ای نوردیده،

ای غریب،

ای اسیرجهل امت،

ای سلطان عشق!

توراباکدامین نامت صدابزنم تادلم ارام گیرد؟

ای اشک هامجالم دهیدتابامولای خودسخنی بگویم،مولایی که تنهانامی ازاوشنیده ام!

ای دل!نسوزوبگذاربسازم بانام یوسف گمگشته ام.

ای دست هانلرزیدواجازه ی نوشتن راازمن نگیرید.

ای قلم!اگرتونیزدوست مرا می شناختی ودراین دوستی به دوری می رسیدی ودراین دوری به عین حقیقت می سوختی،به جای نوشتن،عودمی شدی واتش می گرفتی وساحل غم رابه عطرافسوس معطرمی ساختی....

آه ازاین همه دوری وبی پناهی،

آه ازاین همه بیچارگی ودرماندگی.

پس کی به چشمه ساروجودتومی توان رسید؟

کی می شودکه صدای گام های امدنت درگوش هستی طنین بیندازد؟

خدایااین جمعه راآخرین جمعه ی انتظارماقراربده وچشمان منتظرمارا به جمال نورانی حضرت مهدی(عج)منورگردان

 

کتاب نامه های نوجوانان به امام زمان(عج)

/ 0 نظر / 30 بازدید